Consultatie

Consultatie richt zich primair op het vergroten van het probleemoplossend vermogen van de huisarts en POH-GGZ  en beperkt zich tot diagnostiek, advies en (kortdurende) behandeling. Diverse GGZ-instellingen bieden consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ in geheel Limburg.

Doel van consultatie

Het doel van consultatie is het snel, efficiënt en adequaat ondersteunen van de eerstelijns huisartsenzorg op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, waarbij zowel diagnostische, farmacotherapeutische als behandelingsvragen aan de orde kunnen komen.

Vormen van consultatie

  • Diagnostiek: het ondersteunen van de huisarts en POH-GGZ bij onderzoek ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van een psychiatrische diagnose.
  • Advies over behandeling: het ondersteunen van de huisarts en POH-GGZ bij de behandeling van een patiënt met psychiatrische klachten.
  • Advies over bejegening: het ondersteunen van de huisarts en POH-GGZ bij de omgang met patiënten met gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.
  • Groepsconsultatie: het (op structurele basis) ondersteunen van de huisartsenpraktijk bij de diagnostiek en behandeling van, en omgang met patiënten met psychiatrische, cognitieve en gedragsproblematiek.


Werkwijze

Voor consultatie is vooraf toestemming van de patiënt nodig. Consultatie kan plaats vinden via telefonisch contact met de huisarts of POH-GGZ, face-to-face contact met patiënt en huisarts/POH-GGZ in de huisartspraktijk of via contact met de huisarts/POH-GGZ via bijvoorbeeld Zorgmail of Zorgdomein. Face-to-face contact verdient de voorkeur bij complexe problematiek, waarbij observatie van de patiënt een belangrijk diagnostisch aspect kan zijn.

De verantwoordelijkheid voor de zorg en behandeling blijft bij consultatieve raadpleging bij de huisarts van de betreffende patiënt.

Bekostiging consultatie

Voor het bekostigen van consultatie hebben de verzekeraars het CET (Consultatie, eHealth, Triage)-budget ter beschikking gesteld aan de huisartsenzorg. Dit budget wordt voor de aangesloten huisartsen (die bij ons een POH-GGZ afnemen) beheerd door De Wijkpraktijk. Budget dat niet wordt opgemaakt voor consultatie, stort De Wijkpraktijk terug aan de verzekeraars.

Voor aangesloten huisartsen en POH-GGZ heeft De Wijkpraktijk op het gebied van consultatie afspraken gemaakt met diverse zorgaanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de manager POH-GGZ, mevrouw Felisa Sopacua.

Mochten er andere partijen zijn die u graag wilt consulteren, en die de consultatie in rekening brengen, laat het ons dan weten. Op die manier kunnen wij ook met deze partijen samenwerkingsafspraken maken.