Disclaimer

Deze website is een uitgave van De Wijkpraktijk. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. DeWijkpraktijk kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan De Wijkpraktijk garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. De Wijkpraktijk streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt De Wijkpraktijk zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van De Wijkpraktijk. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van De Wijkpraktijk wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Deze site bevat links naar andere websites. De Wijkpraktijk is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is De Wijkpraktijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hierover met De Wijkpraktijk  in overleg treden en zal De Wijkpraktijk desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.